ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mental retardation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mental retardation, *mental retardation*,

-mental retardation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知恵遅れ[ちえおくれ, chieokure] (n) (sens) mental retardation
知的障害[ちてきしょうがい, chitekishougai] (n,adj-no) mental disability; mental retardation
精神発達遅滞[せいしんはったつちたい, seishinhattatsuchitai] (n) mental retardation
精神遅滞[せいしんちたい, seishinchitai] (n) mental retardation
精薄[せいはく, seihaku] (n) (abbr) mental retardation (pejorative); mentally retarded

-mental retardation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความบกพร่องทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām bokph) EN: intellectual disability (ID) ; mental retardation FR:
ปัญญาอ่อน[n.] (panyā-øn) EN: mental retardation (MR) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mental retardation-
Back to top