ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-make a spirit offering-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น make a spirit offering, *make a spirit offering*,