ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-look down on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น look down on, *look down on*,

-look down on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Over there, nobody will look down on herที่นั่น จะไม่มีใครดูถูกเธอ
The son of a cultural attaché, a sort of diplomat, really... who doesn't look down on us because of Senator Jackson.บุตรชายของ©atta​​chÃวัฒนธรรมการเรียงลำดับของนักการทูตจริงๆ ... ที่ไม่ได้มองลงมาที่เราเพราะวุฒิสมาชิกแจ็คสัน
Does mama look down on me? Yes...แล้วท่านแม่จะมองมาที่ข้าอยู่ไหม?
You shouldn't look down on themคุณไม่ควรดูถูกพวกเขา
You look down on me just because I'm here for the money.แหงล่ะ นายอิจฉาล่ะสิ โอ๊ย จริงๆเลย
You live in this little bubble and you look down on the people who live in the real world.คุณอาศัยอยู่ในเกราะกำบัง และคุณมอง คนอื่นๆไร้ค่า คนที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งความจริง
If you really look down on me, you can just get lost!ถ้าจะมาเพื่อดูถูกฉันล่ะก็ ไสหัวออกไปซะ!
But that doesn't mean I look down on you.แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันดูถูกเธอ
No. But watching you, I look down on me.เปล่าเลย แต่การที่เห็นความสำเร็จเธอ ทำให้ฉันดูถูกตัวเอง
Did the snobs there look down on you, too?มีคนหัวสูงคนอื่น มองคุณต่ำต้อยบ้างมั้ย?
Who the hell do you think you are to look down on people?นรกอะไรทำให้นายคิดว่า นายถึงต้องดูถูกคนชั้นต่ำ
How dare you look down on the Cyber Arbeit King?พ่อกล้ามอง ไซเบอร์ เออเบ็ท แย่ไปได้อย่างไรกัน

-look down on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見下げる[みさげる, misageru] (v1,vt) to look down over; to look down on
見下げ果てる[みさげはてる, misagehateru] (v1,vt) to despise; to scorn; to look down on
軽しめる[かろしめる, karoshimeru] (v1,vt) to belittle; to look down on
軽んずる[かろんずる, karonzuru] (vz,vt) (See 軽んじる) to despise; to belittle; to look down on

-look down on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกคนอื่น[v. exp.] (dūthūk khon) EN: look down on other people FR:
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester
หยาม[v.] (yām) EN: despise ; view with contempt ; look down on FR: mépriser ; dédaigner
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -look down on-
Back to top