ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-look daggers at-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น look daggers at, *look daggers at*,

-look daggers at- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が三角になる[めがさんかくになる, megasankakuninaru] (exp,v5r) (See 目を三角にする) to look daggers at somebody
目を三角にする[めをさんかくにする, mewosankakunisuru] (exp,vs-i) to look daggers at someone; to be angry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -look daggers at-
Back to top