ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lift oneself up by (his) footstraps-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lift oneself up by (his) footstraps, *lift oneself up by (his) footstraps*,