ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-level down-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น level down, *level down*,

-level down- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average ; smooth FR: aplanir ; niveler ; égaliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -level down-
Back to top