ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lean on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lean on, *lean on*,

-lean on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turn around. Lean on my arm.ผกผัน ยัน บนแขน ของฉัน
My crutch. - You don't need it. Lean on me.ไม้ค้ำยันของฉัน - คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ยันกับฉัน
Ere's a time to lean on a guy, and that wasn't it.ยังมีเวลาที่เราจะบีบเขา แต่ไม่ใช่เวลานี้
All I wanted was a boyfriend that I could lean on riding the bus.ที่ฉันต้องการน่ะก็แค่ แฟน... . ...ที่จะคอยให้ฉันยึดเหนี่ยวไว้ เวลาที่ขึ้นรถเมล์ ก็เท่านั้นเอง
Don't forget that you have a shoulder to lean on in this worldแต่อย่าลืมว่านายมีไหล่ที่จะพักพิงอยู่บนโลกนี้
Don't hide your tears from me. Yeah! You can lean on my shoulder and cry out loudอย่าแอบร้องไห้ นายสามารถซบลงที่ไหล่ฉัน และร้องมันออกมา
I'd suggest you lean on me.ฉันว่าให้ฉันพยุงดีกว่า
~~ Till I'm gonna need somebody to lean on ~~# ที่ฉันจะต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิง #
~~ We all need somebody to lean on ~~ ARTIE: ~~ Somebody to lean on ~~# (ทุกคนต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิง) # # ใครสักคนไว้พึ่งพิง #
~~ We all need somebody to lean on ~~ ~~ Lean on me ~~# ทุกคนต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิง #
~~ Somebody to lean on ~~# ใครสักคนไว้พึ่งพิง #
~~ Lean on, lean on me ~~# พิงมา พิงมาที่ฉัน #

-lean on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāi, ㄓㄞ, 侧 / 側] lean on one side

-lean on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧力をかける;圧力を掛ける[あつりょくをかける, atsuryokuwokakeru] (exp,v1) to apply pressure (on); to bring pressure upon; to lean on

-lean on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนตัว[v.] (ēntūa) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[v. exp.] (pheungphā ā) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on ; be dependent on FR: avoir recours à ; compter sur
เท้า[v.] (thāo) EN: lean on ; prop oneself on ; refer FR: s'appuyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lean on-
Back to top