ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lace into-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lace into, *lace into*,

-lace into- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lace into-
Back to top