ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-kick off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น kick off, *kick off*,

-kick off- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I blow my whistle, I want you to kick off from the ground, hard.พอฉันเป่านกหวีด ขอให้ทุกคนถีบเท้ากับพื้นแรง ๆ
They asked me if I would come and speak to that group and give them a kick off speech and launch this new task force with an environmental vision and I didn't have an environmental vision and I did not want to make that speech.พวกเขาขอให้ผมมาร่วมประชุม และกล่าวปาฐกถาเปิดงาน โดยให้วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ภารกิจครั้งใหม่นี้
This is where they kick off their latest campaign.การแข่งขันนัดนี้ ดูเหมือนจะเป็นนัดชี้ชะตา
Even if there is a connection, that shouldn't kick off a spontaneous outbreak of some creepy-ass plague.ถึงแม้ว่ามันจะมีเอี่ยวอะไรที่ทำให้ เกิดเหตุสยองแบบนี้ขึ้นก็ตาม
I'm here to kick off the first day of a new tradition at our school called "Green Week".ผมคณบดีมาที่นี่เพื่อประกาศแจ้งวันแรก ของธรรมเนียมใหม่ของวิทยาลัยเรา ซึ่งมีชื่อว่า "สัปดาห์สีกรีน"
He was about to kick off an energy race that was gonna dwarf the arms race.เปิดยุคที่อำนาจพลังงาน เบียดอำนาจอาวุธตกขอบ
Just go to a beach somewhere... kick off your boots and drink a few Molsons.น่าจะไปชายหาดไหนสักแห่ง ถอดรองเท้าแล้วก็ดื่ม โมลซัน
Hey, kick off them damn high heels and climb, son.ถอดรองเท้าส้นสูงแล้วปีนขึ้นมาเดะ
I just want to thank you all for helping the stowaway kick off the season right.ฉันอยากจะขอบคุณ ที่ทุกคนมาช่วยกัน
Then that place will kick off the constructionและจะมีการเริ่มก่อสร้างทันทีครับ
All of that is to come, but we kick off tonight with this.นั่นคือทั้งหมด แต่เราจะเริ่มต้นคืนนี้ด้วยนี่
I thought I'd kick off your big resignation day with a power breakfast.ฉันคิดว่าจะจัดงานอำลาวันลาออกให้ใหญ่เลย ด้วยอาหารเช้าที่ทรงพลัง

-kick off- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots)

-kick off- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เริ่มทำ[v. exp.] (roēm tham) EN: begin ; kick off ; launch FR: commencer
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -kick off-
Back to top