ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep together-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep together, *keep together*,

-keep together- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, everybody please keep together now.สิทธิทั้งหมดทุกคนโปรดเก็บ ไว้ด้วยกันในขณะนี้

-keep together- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สามัคคีกัน[v. exp.] (sāmakkhī ka) EN: keep together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep together-
Back to top