ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep off, *keep off*,

-keep off- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd keep off the grass.เป็นฉัน จะไม่ลัดสนาม
If you stay here, you need to keep off the road.ถ้าคุณอยู่ที่นี่ คุณจำเป็นต้องอยู่ห่างจากถนน
Luna, we're here. Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพรุนของดิลิโกล์
A man I know to be guilty. A man you want to keep off death row.ผู้ชายคนหนึ่งฉันรู้ว่ามีความผิด ชายคนหนึ่งที่คุณต้องการให้ปิดในแดนประหาร
You gotta keep off these bars.เธอต้องยืนห่างจากลูกกรง

-keep off- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้ามเดินลัดสนาม[v. exp.] (hām doēn la) EN: keep off the grass ; Don't walk on the grass FR: ne pas marcher sur la pelouse
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind FR: abriter du vent
ทำให้พ้นไป[v. exp.] (thamhai pho) EN: keep away ; keep off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep off-
Back to top