ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep left-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep left, *keep left*,

-keep left- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
左側通行[ひだりがわつうこう, hidarigawatsuukou] (n) Keep Left

-keep left- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left FR: serrer à gauche ; Gardez votre gauche !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep left-
Back to top