ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep company with-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep company with, *keep company with*,

-keep company with- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know. I don't keep company with these people.ก็อาจจะค่ะ ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกัน ไม่ค่อยได้สุงสิงกับพวกเขาเท่าไหร่

-keep company with- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุงสิง[v.] (sungsing) EN: be friendly ; keep company with FR: sympathiser

-keep company with- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep company with-
Back to top