ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep clear of-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep clear of, *keep clear of*,

-keep clear of- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Han-kyung! Keep clear of this bitch!ฮันคยอง อยู่ห่างๆนังร่านนี่นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep clear of-
Back to top