ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep abreast of-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep abreast of, *keep abreast of*,

-keep abreast of- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of FR: rattraper ; rejoindre
ติดตามสถานการณ์[v. exp.] (tittām sath) EN: keep abreast of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep abreast of-
Back to top