ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hold in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold in, *hold in*,

-hold in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ
Folks, I hold in my hand a device so powerful, it can actually pull air right out of the sky.พวกเรา สิ่งที่อยู่ในมือฉันคือเครื่องมือทรงอำนาจ มันสามารถดึงดูดอากาศ มาจากฟากฟ้า
And we hold in our... Collective heartsและเรายึดมันไว้ ในหัวใจที่เรารวมใจกัน
Who just want something to hold in their handsมีใครบางคนต้องการบางอย่างเพื่อถือในมือ
But what we must remember, what we must hold in our hearts... (FADES OUT) (SOBS) Looks like we found her.แ่ต่สิ่ีงที่เราต้องจดจำเอาไว้ สิ่งที่เราต้องยึดมั่น เอาไว้ในหัวใจของพวกเรา... ดูเหมือนว่าเรา เจอตัวเธอแล้ว
You've spent your life searching for symbols like the one you now hold in your hand.สัญลักษณ์ดูที่ พวกเขาขณะนี้ถือในมือของคุณ.
I have to go out, if not I will not be able to hold in the frustrations in my heart.ฉันต้องออกไป ถ้าไม่ไป ฉันระงับความวุ่นวายในใจไม่ได้
Let's hold in our urges until then.แทวุงอ่า เราต้องระวังจนถึงตอนนั้น รอก่อนนะ
Well, I hold in my hand a cease and desist letter from the band.คือ.. ที่ครูถืออยู่นี่คือจดหมาย เตือนทางกฏหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์จากวง
Alex is on hold in Amanda-land, but she should be emerging soon.อเล็กซ์ถูกกักตัวไว้ในห้องของอแมนด้า แต่เธอน่าจะได้ออกมาอีกไม่นาน
Your sister whom you hold in such high esteem... talked to the police.พี่สาวที่น่าเคารพนับถือของแก... ได้คุยกับตำรวจ
Loyal patrons of club caged, I hold in my hand a warrant to search the premises.แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในมือผม คือหมายค้นสถานที่

-hold in- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扣留[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 扣留] detain; hold in custody
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 不齿 / 不齒] despise; hold in contempt
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 衔 / 啣] hold in mouth
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 噙] hold in the mouth
[biē, ㄅㄧㄝ, 憋] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 衔 / 銜] hold in mouth; nominal office

-hold in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.)
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
咥える;銜える;啣える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) (uk) to hold in one's mouth
左四つ[ひだりよつ, hidariyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the left hand and an over-arm grip with the right
抱き込む;抱込む[だきこむ, dakikomu] (v5m,vt) (1) to hold in one's arms; (2) to bring over a person to one's side; to involve
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P)
提げる[さげる, sageru] (v1,vt) to take along; to hold in the hand; (P)
横四方固め[よこしほうがため, yokoshihougatame] (n) {MA} yoko-shiho-gatame (judo hold in which the opponent's shoulders and hips are pinned)

-hold in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูถูกเหยียดหยาม[v. exp.] (dūthūk yīet) EN: hold in contempt FR:
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest FR: porter dans les bras
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; carry in the mouth ; hold between one's lips ; grip with the teeth FR: saisir avec la bouche
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
คุมขัง[v. exp.] (khum khang) EN: imprison ; jail ; hold in custody ; take into custody FR: emprisonner
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast ; cuddle FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; embrace ; caress FR: enlacer ; étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กอดรัด[v.] (køt rat) EN: embrace ; hug ; hug tightly ; hold in one's arms FR: étreindre ; enlacer
เกรงขาม[v.] (krēngkhām) EN: stand in awe of ; hold in awe ; revere FR: éprouver de la crainte
รอ[v.] (rø) EN: suspend ; hold in abeyance FR:
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe FR: respecter ; observer
อุ้ม[v. exp.] (um) EN: carry in one's arms ; hold in one's arms ; carry ; support FR: porter dans les bras ; tenir dans les bras
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler
เย้ยหยัน[v.] (yoēiyan) EN: hold in derision ; mock FR: ricaner ; gouailler
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hold in-
Back to top