ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hold back-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold back, *hold back*,

-hold back- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I always feel like I hold back on that high noteหนูว่าหนูน่าจะเล่นเสียงสูงกว่านั้นอีกนะคะ
Eleanor doesn't hold back when she's had a few.เอลีนอร์ชอบคิดถึงความหลัง เวลาที่เธอดื่มแม้เพียงนิด
"Please help us, hold back the devil's intention all together.""โปรดช่วยพวกเราด้วย การจะส่งปีศาจกลับไปต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน"
It's not a thing you hold back on!นี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมานั่งลังเลนะ
Oh, oh, hey, honey. Could you hold back a sec?โอ้ ที่รัก รอเดี๋ยวสิ
Nate'll hold back your hair. What?เนท จะจัดผมให้เธอ อะไรยะ?
So maybe I'll hold back a little!วันนี้คงเป็นศึกสุดท้าย?
I didn't hold back for fear of hurting her like I do with you.ผมไม่ต้องคอยกลัวว่าจะทำร้ายเธอ เหมือนที่ทำกับคุณ
Don't step to me. I gotta give you guys props for the passion. Maybe hold back on the animosityฉันจะให้เธอ ระงับสติกันก่อน
You give me that, and I will hold back for 24 hours, or until the robbery happens.คุณให้ที่ฉันขอ และฉันจะยับยั้ง การออกอากาศไป 24 ชม. หรือไม่ก็จนกว่า เกิดการปล้นขึ้นอีก
Do you want to hold back the profile based on a feeling?คุณอยากยั้งการวิเคราะห์/Nฆาตรกรเพราะความรู้สึกอย่างนั้นเหรอ
How can you hold back someone who wants to leave you?คุณจะดึงคนบางคนกลับมาได้อย่างไร เมื่อเขาต้องการทิ้งคุณไป

-hold back- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, 遏制] check; contain; hold back or within limits

-hold back- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
売り惜しむ[うりおしむ, urioshimu] (v5m) to hold back on or restrict sales of; to be reluctant to sell
足を引っ張る;足をひっぱる[あしをひっぱる, ashiwohipparu] (exp,v5r) to hold back others from achieving success; to stand in the way of; to sabotage

-hold back- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
ดึงเรื่องไว้[v. exp.] (deung reūan) EN: hold back FR:
หักห้าม[v.] (hakhām) EN: restrain ; hold back FR: refréner = réfréner
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain ; quarantine FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักจดหมาย [v. exp.] (kak jotmāi) EN: intercept a letter ; withhold a letter ; hold back a letter FR: intercepter une lettre ; retenir une lettre
กักเรื่อง[v. exp.] (kak reūang) EN: hold back ; delay FR:
กักตุนสินค้า[v. exp.] (kaktun sink) EN: hoard goods ; hold back goods from the market FR:
กันเป็นพยาน[v. exp.] (kan pen pha) EN: hold back as a witness FR:
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back FR: retenir ; réprimer
กลั้นน้ำตา[v. exp.] (klan nāmtā) EN: hold back (one's) tears FR: retenir ses larmes
กดไว้[v. exp.] (kot wai) EN: hold back ; suppress FR:
ลูบหน้าปะจมูก[v. (loc.)] (lūpnāpajamū) EN: go through the motions ; fail to act decisively ; act perfunctorily ; hold back for fear of treading on someone's toes FR:
เหนียวหนี้[v. exp.] (nīo nī) EN: be a bad payer ; hold back payment FR: être mauvais payeur
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: hold back ; hold s.o. back ; detain FR:
อดไม่ไหว[v. exp.] (ot mai wai) EN: cannot help ; unable to hold back (from) ; unable to keep from FR: ne pas pouvoir s'empêcher de
ประวิง[v.] (prawing) EN: delay ; use delaying tactics ; defer ; hold back ; impede ; temporize ; procrastinate FR: retarder ; différer
รั้ง[v.] (rang) EN: hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop ; prevent FR: retenir
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
รั้งรอ[v. exp.] (rang rø) EN: hesitate ; wait ; delay ; hold back ; prolong FR: atermoyer ; hésiter ; tarder
เตะถ่วง[v. exp.] (te thūang) EN: retard ; hold back ; delay FR: tenir la jambe (fam.)
ทำให้ล่าช้า [v. exp.] (thamhai lāc) EN: delay ; hang up ; hold back ; hold off FR:
ยั้งใจ[v.] (yangjai) EN: restrain ; control ; curb ; hold back ; check FR:
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; take hold of ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound ; strip FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper
ยึดเงิน[v. exp.] (yeut ngoen) EN: hold back a sum of money FR:
ยุด[v.] (yut) EN: hold back ; restrain ; pull FR:
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hold back-
Back to top