ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-have a sense of pride in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have a sense of pride in, *have a sense of pride in*,

-have a sense of pride in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity FR: être fier de ; s'enorgueillir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -have a sense of pride in-
Back to top