ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-have a hand in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have a hand in, *have a hand in*,

-have a hand in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here, in Kampala... you will have a hand in creating... a new health service for this country- something that will help millions of people.ที่นี่ ในกัมปาลา นาย จะมีส่วน พลิกโฉมระบบพัฒนาสุขภาพ
When a relationship cracks, usually both parties have a hand in it.แต่เมื่อความสัมพันธ์มีรอยร้าว ทั้งสองฝ่าย ควรจะร่วมมือกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -have a hand in-
Back to top