ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hand down-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hand down, *hand down*,

-hand down- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, you son of a bitch, if you don't put your goddamned hand down there, I'm gonna break it off!ดูสิ ถ้าคุณไม่ใส่ ไห้มือของคุณลง ผมจะทำลายมัน
We were trying to force each other's hand down on the table.พยายามที่จะบังคับให้แขนฝ่ายตรงข้ามล้มลงบนโต๊ะ
Why is your hand down there?ทำไมเอามือไปไว้ที่นั่น
And he sticks his hand down into the deepest,เขาก้อเอามือควานลงไปให้ลึก
I would be having my hand down your blouse, brushing your nipples.ผมคงใช้มือสอดเข้าใต้เสื้อ ลูบไล้หน้าอกคุณ
I mean, why can't I walk hand in hand down the hall with a person that I like?แล้วทำไมผมถึงไม่ได้เดินจับมือด้วยกัน และเดินลงมาที่โถงกับคนที่ผมชอบ
Tony, it was like-- it was like God was reaching his hand down and he was trying to take Ryan.โทนี่, มันเหมือน.. มันเหมือนพระเจ้า เอื้อมมือลงมา
They hand down the laws and we follow them.พวกเขาตั้งกฏ และเราก็ต้องทำตาม
Nick's idea of culture was a reality TV marathon... with one hand down his boxers.Nick's idea of culture was a reality TV marathon... With one hand down his boxers.

-hand down- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
伝承[でんしょう, denshou] (n,vs,adj-no) transmission; hand down (information); legend; tradition; folklore; (P)
語り継ぐ;語りつぐ[かたりつぐ, kataritsugu] (v5g,vt) to transmit; to hand down

-hand down- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คว่ำมือ[v. exp.] (khwam meū) EN: turn the hand down FR:
สืบสาน[v.] (seūpsān) EN: carry on ; carry forward ; preserve ; perpetuate ; hand down FR: perpétuer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hand down-
Back to top