ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grow in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grow in, *grow in*,

-grow in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I owe it to you that I saw what real education could be like to laugh with the colleagues to cry, to get mad, to be moved sometimes experiencing failure and using it to grow in life both students and teacher evolving together I saw that type of teachingฉันเป็นหนี้คุณ คุณทำให้ฉันเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงอาจจะเป็นแบบนี้ การที่จะได้หัวเราะ ร้องไห้ และโกรธ ร่วมกับเพื่อนๆ
Nothing can grow in concrete.ไม่มีอะไรเจริญได้หรอก ในคอนกรีต
I believe evil spirits grow in the sword.ข้าเชื่อว่า วิญญาณร้ายสิงอยู่ในดาบ
They all grow in natureพวกเขาเติบโตจากธรรมชาติ
Nothing can grow in this.ดูฝุ่น จะปลูกอะไรได้
Apparently a tree does not grow in brooklyn.กระจ่างเลยนะ ต้นไม้ ยังไม่มีโตในบรู๊คลินเลย
Designed them to grow in humans.ออกแบบให้มันเจริญ เติบโตในร่างมนุษย์
But I never knew that that idea would grow in her mind like a cancer that even after she woke...COBB: แต่ฉันไม่เคยรู้ว่าความคิดที่ว่าจะเติบโตในใจของเธอเช่นโรคมะเร็ง ... ... ว่าแม้หลังจากที่เธอตื่น ...
One that can grow in any climate.ที่สามารถเจริญเติบโตในสภาพภูมิอากาศใด ๆ
Another will just grow in its place.และหัวใหม่ก็จะงอกออกมาแทนที่
Originally it grow in such a way.เธ„เน‰เธฒเธ‡เธ„เธฒเธงเธฅเนˆเธฐ
Great things grow in Brooklyn.สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เติบโตในบรูคลิน

-grow in- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增多[zēng duō, ㄗㄥ ㄉㄨㄛ, 增多] to increase; to grow in number

-grow in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance
盛大に趣く[せいだいにおもむく, seidainiomomuku] (exp,v5k) to grow in prosperity
自然木[しぜんぼく, shizenboku] (n) naturally growing tree; tree that does not grow in a tree plantation
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles
鈴なりになる;鈴生りに生る[すずなりになる, suzunarininaru] (exp,v5r) to grow in clusters
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grow in-
Back to top