ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-go away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น go away, *go away*,

-go away- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can go away and do stirring things.และคุณสามารถไปออกไปจาก ที่นี่และทำ สิ่งที่น่าตื่นเต้น คุณต้องการที่?
It would Oh, go away and grow Come again when you'reคงเป็นอย่างนั้น โอ ไปเติบโตซะ
Let's go away for a couple days, okay?เราไปพักผ่อนกัน 2-3 วันเถอะ
Want to go away with me?อยากจะออกไปเที่ยวด้วยกันงั้นรึ?
We'll go away together-- live the easy life... where no one knows us.เราจะหนีไปด้วยกัน-- ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย... ที่ๆ ไม่มีใครรู้จักเรา.
You have to go away for a long time... many years... before you can come back and find your people.เธอต้องไปซะ ให้นานๆ เลย... หลายๆ ปี... ก่อนที่เธอจะสามารถกลับมา และค้นหาคนของเธอ.
We were going to go away with that money.เรากะจะเอาเงินไว้ไปเที่ยว
George, you... you want I should go away and leave you alone?อยากให้ฉันไปแล้วทิ้งนายไว้มั้ย
We'll all go away somewhere nice when I get back.สักวัน เราจะหาที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่านี้ ตอนแม่กลับมา
Jordan asked me to go away with him and get married.จอร์แดนขอให้ฉันไปกับเขา...
Cause you feel so lucky that you found it and so scared that it´ll go away all at the same time.เพราะเธอจะรู้สึกว่าเธอโชคดี / ที่ได้พบมัน และเธอจะต้องรู้สึกกลัวว่ามันจะจากไป / ในเวลาเดียวกัน
So I go away to France, alone.ฉันเลยมาที่ฝรั่งเศส คนเดียว

-go away- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暑を避ける[しょをさける, showosakeru] (exp,v1) (obsc) to summer; to go away for the summer

-go away- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from FR: quitter ; se séparer de
จากไป[v. exp.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon FR: partir ; quitter
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays FR: prendre des vacances ; partir en villégiature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -go away-
Back to top