ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-glow with-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glow with, *glow with*,

-glow with- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We all glow with invisible heat radiation, even in the dark.เราทุกเรืองแสงที่มีการแผ่รังสี ความร้อนที่มองไม่เห็นแม้ในที่มืด

-glow with- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction

-glow with- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: glow with happiness ; feel so happy ; look so happy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -glow with-
Back to top