ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-give extra classes-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น give extra classes, *give extra classes*,

-give extra classes- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอนพิเศษ[v. exp.] (søn phisēt) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition FR: donner des leçons particulières

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -give extra classes-
Back to top