ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fit together-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fit together, *fit together*,

-fit together- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# I think we fit together #ฉันคิดว่าเรา เข้ากันได้ดี
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว
See, these paintings, they fit together like pages in a comic book.ดูนั่น, รูปภาพนั้น,พวกเขาเหมือนมีหนังสือการ์ตูนนะ
People in that photo fit together somehow.คนที่อยู่ในรูป.. ช่างสอดคล้องกันยังไงไม่รู้
So in the end, all the pieces will fit together and it'll be clear.ซึ่งในที่สุด ทุกชิ้นส่วนของตัวต่อก็จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ และมันก็จะชัดเจน
Then you shave little pieces of yourself away so that you'll fit together and..ฉันน่าจะกลับไปหาสามีของฉัน
Right after people got the idea that there were these electromagnetic, weak, and strong forces, which was toward the end of the '70s, almost immediately people saw how they fit together to make a grand unified theory unifying those three forces.แต่นักฟิสิกส์คนทรยศและ นักท่องบังคับการ์เร็ต ลีสี อาจจะอยู่ในจุดของ การประสบความสำเร็จ หลังจากที่ผู้คนมีความคิด

-fit together- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, 物以类聚,人以群分 / 物以類聚,人以群分] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together.

-fit together- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fit together-
Back to top