ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fit in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fit in, *fit in*,

-fit in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you care to demonstrate how six kilos that's 13 pounds of powder can fit in here?คุณพอจะสาธิตให้ผมดูได้ไหม ว่าทำไม 6 กิโลของเจ้าสิ่งนี้... ...ซึ่งคิดเป็นผง 13 ปอนด์... ...ถึงใส่เข้าไปในนี้ได้?
I don't think you'd fit in here.ผมไม่คิดว่าคุณเหมาะกับที่นี่
The goddamn truth won't fit in your brain.ความจริงบ้า ๆ นี้คุณไม่มีทางเชื่อมันได้หรอก
It won't fit in anybody's brain.มันไม่มีทางที่ใคร ๆ จะเชื่อได้เลย
Gavin is a very gifted player and should fit in very well with our set-up here at St James' Park.เกวินเป็นนักบอลที่มีพรสวรรต์ และน่าจะเหมาะกับ เซนต์เจมส์ปาร์คของเรา
I don't think you would fit in here, Philly.ฉันคิดว่านายไม่เหมาะกับที่นี่หรอก ฟิลลี่
Not all of us can fit in so easily.ไม่ใช่ทุกคนจะถูกยอมรับได้ง่ายๆ นะ
Morgan, the five of you are never gonna fit in one of those.มอร์แกน พวกนาย 5 คน ไม่เหมาะกับรถสปอร์ดเลย
Yeah, you know, okay. You're right. I don't fit in here.โอเค คุณพูดถูกฉันไม่เหมาะกับที่นี่
I think you'll fit in very well here.ผมคิดว่าเข้าได้ดีในนี้
For folks that don't fit in nowhere else.สำหรับพวกที่เข้ากับที่ไหนไม่ได้เลย
You're not gonna believe what you can fit in here.คุณคงไม่อยากเชื่อว่าใส่อะไรเข้าไปได้บ้าง

-fit in- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fit in-
Back to top