ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fight back-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fight back, *fight back*,

-fight back- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน
It was the one job a Catholic can get, and you wouldn't even fight back then.มันเป็นหนึ่งในงานคาทอลิคจะได้รับ, และคุณจะไม่ได้ต่อ
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.และเราไม่รู้ว่าใครที่ไว้ใจได้ หรือควรจะหันไปทางไหน แต่เราก็ต้องเกาะกลุ่มกันไว้ และเราต้องสู้ถ้าไม่อยากตาย
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.เราไม่รู้ว่า มีใครที่เชื่อใจได้ หรือจะหนีไปทางไหน แต่เราต้องอยู่รวมกัน และสู้ ถ้าเราไม่อยากตาย...
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.เราไม่รู้ว่าจะเชื่อใคร หรือจะหนีไปทางไหน แต่เราต้องอยู่รวมกัน อละสู้ ถ้าเราไม่อยากตาย
Did Mandy fight back when you broht her in?แมนดี้ทำร้ายคุณตอนที่จับเธอเหรอ?
You gonna fight back at some pointคุณจะต้องโต้กลับบ้าง
He probably tried to fight back to protect the girl.เขาคงพยายามต่อสู้ เพื่อปกป้องหญิงสาว
And the people who fight back are killedใครที่ขึ้นต่อต้านก็จะถูกฆ่า
You have got to fight back on life.เธอต้องตอบโต้ ต่อชีวิต
Now, if you dominate the people with violence, they will eventually fight back because they have nothing to lose.ตอนนี้ ถ้าคุณปกครองประชาชนด้วยความรุนแรง ในที่สุดจะถูกต่อต้านเพราะพวกนั้นไม่มีอะไรต้องเสีย
Yes, I've been knocked down, but now it's time to fight back and grab life by the balls.ใช่ เธอเคยล้มลง แต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่จะสู้ และคว้าลูกบอลชีวิตกลับมาแล้ว

-fight back- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
涙塞き敢えず[なみだせきあえず, namidasekiaezu] (adj-f) unable to fight back tears

-fight back- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
ปฏิยุทธ์[v.] (patiyut) EN: counter-attack ; fight back FR:
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fight back-
Back to top