ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fever-nettle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fever-nettle, *fever-nettle*,

-fever-nettle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตำแย[n.] (tamyaē) EN: nettle ; fever-nettle ; devil-nettle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fever-nettle-
Back to top