ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-easy victory-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น easy victory, *easy victory*,

-easy victory- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory
楽勝[らくしょう, rakushou] (n,vs,adj-no) easy victory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -easy victory-
Back to top