ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-draw in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น draw in, *draw in*,

-draw in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before the turtle can draw in his head and his...ก่อนที่เต่าจะหดหัว แล้วก็หด...
He's the biggest draw in this town, and if you're ready for something, we're ready for it.เขาเป็นการพนันครั้งที่ มากที่สุดในเมืองนี้ และหากนายพร้อมสำหรับ ทุกสิ่งเราก็พร้อมสำหรับมัน
You want to see the fastest draw in the west?คุณอยากจะเห็นอะไรที่มันแรงแบบสุดยอดมั๊ยล่ะ
We'll be back for the next blood draw in 15 minutes.ฉันจะกลับมา เพื่อเจาะเลือดครั้งต่อไป ใน 15 นาที
Something's gotta draw in the out-of-towners, otherwise, we'd all go hungry.ไ่ม่งั้นพวกเราก็จะหิวกันหมด
Every breath you draw in my presence annoys me.ลมหายใจของเจ้าใกล้ๆข้า ทำให้ข้ารำคาญ

-draw in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูด[v.] (dūt) EN: absorb ; suck ; imbibe ; soak up ; draw in FR: absorber ; aspirer ; sucer
แขม่ว[v.] (khamaēo) EN: contract to draw in ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR: réduire
ระบาย[v.] (rabāi) EN: paint ; draw in colour FR: peindre ; colorier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -draw in-
Back to top