ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-draw back-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น draw back, *draw back*,

-draw back- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liě, ㄌㄧㄝˇ, 咧] draw back corners of mouth

-draw back- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
竦める[すくめる, sukumeru] (v1,vt) (uk) to shrug (shoulders); to duck (head); to draw back (body)

-draw back- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw FR: retirer ; ôter
หดมือ[v. exp.] (hot meū) EN: draw back one's hand FR:
ผงะ[v.] (pha-nga) EN: stop short ; halt ; draw back FR:
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back FR: reculer ; revenir ; éloigner ; retirer ; faire marche arrière
ถอก[v.] (thøk) EN: draw back FR: tirer en arrière
ถอก[v.] (thøk) EN: have the foreskin drawn back ; draw back the foreskin FR: décalotter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -draw back-
Back to top