ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-do harm (to somebody)-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น do harm (to somebody), *do harm (to somebody)*,