ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-depend on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น depend on, *depend on*,

-depend on- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้อยทีถ้อยอาศัย (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, พึ่งพาอาศัยกัน
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. พึ่งพาอาศัยกัน
พึ่งพาอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, we depend on the summer people for our very lives...ฟังนะ เราต้องพึ่งนักท่องเที่ยวหน้าร้อน เพื่อประทังชีวิต...
Our lives depend on just one thing - finding someone to fly this plane who didn't have fish for dinner.หาใครสักคนที่บินเครื่องบินนี้ได้ คนที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารเย็น
Enough time passes... you get so you depend on 'em.พอเวลาผ่านไป ... คุณจะได้รับเพื่อให้คุณขึ้นอยู่กับ 'em
Wiggle, Mr Earthworm. Our lives depend on it. I can't!ดุ๊กดิ๊กสิ คุณไส้เดือน ชีวิตเราขึ้นอยู่กับคุณ
And I´ll never, ever depend on you"ธนัชชา ศักดิ์สยามกุล บรรยายไทย"
The fate of our family may depend on thisแต่ผัวพันถึงควาามอยู่รอดของบ้านเราด้วยนะพี่ใหญ่
Wouldn't it depend on who the quarry is?เมโยงโก ไม่เคยทำงานพลาด
That would depend on the tea.ขึ้นอยู่กับว่าชาอะไรครับ
And incidentally, the oil that they want to produce in that protected area in Northern alaska, which I hope they don't, they have to depend on trucks to go in and out of there.อย่างที่เห็น น้ำมันที่ต้องการผลิตในพื้นที่คุ้มครอง ในตอนเหนือของอลาสกา ซึ่งผมหวังว่าจะเลิกทำ ต้องหันไปพึ่งรถบรรทุกวิ่งเข้าวิ่งออกที่นั่น
That's not good for creatures like polar bears who depend on the ice.นั่นไม่เป็นผลดีสำหรับสัตว์อย่างหมีขั้วโลก ที่ต้องพึ่งพาพื้นน้ำแข็ง
And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result.สายพันธุ์ปลาทั้งหมดที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับแนวปะการัง พลอยตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วย
The lives of those hostages depend on it.ชีวิตของตัวประกันขึ้นอยู่กับมัน

-depend on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍人篱壁[bàng rén lí bì, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄧˊ ㄅㄧˋ, 傍人篱壁 / 傍人籬壁] to depend on others

-depend on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷や飯を食う[ひやめしをくう, hiyameshiwokuu] (exp,v5u) (1) to depend on somebody for food and lodging; (2) to be treated coldly; to be kept in a low position
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on
子供に掛かる[こどもにかかる, kodomonikakaru] (exp,v5r) to depend on one's children
親の脛を齧る;親の脛を囓る;親のすねを囓る;親のすねをかじる[おやのすねをかじる, oyanosunewokajiru] (exp,v5r) to depend on one's parents' (financial) support
間違いない(P);間違い無い[まちがいない, machigainai] (exp,adj-i) (1) (See 紛れもない・まぎれもない) certain; sure; doubtless; (exp) (2) (id) I have no doubt; You can depend on it; It's a safe bet; (P)

-depend on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
ฝากผี[v.] (fākphī) EN: depend on FR:
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody FR: placer sous la protection de
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นกับ[v. exp.] (kheun kap) EN: depend on FR:
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur
แขวน[v.] (khwaēn) EN: be left hanging (fig.) ; depend on FR:
เกาะ[v.] (kǿ) EN: stick (to) ; adhere ; cling (to) ; depend on FR: adhérer
พึ่ง[v.] (pheung) EN: rely on ; depend on FR: compter sur ; dépendre de
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[v. exp.] (pheungphā ā) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on ; be dependent on FR: avoir recours à ; compter sur
พึ่งพาอาศัยกัน[v. exp.] (pheungphā ā) EN: mutually depend on each other FR:
พึ่งพากัน[v. exp.] (pheungphā k) EN: depend on FR:
พึ่งพิง[v.] (pheungphing) EN: depend on FR:
ยึดเหนี่ยว[v.] (yeutnīo) EN: trust in ; believe in ; depend on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -depend on-
Back to top