ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-consign to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น consign to, *consign to*,

-consign to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
葬り去る[ほうむりさる, houmurisaru] (v5r,vt) to consign to oblivion
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -consign to-
Back to top