ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-conk out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conk out, *conk out*,

-conk out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The unsub's drugging victims and trusting that they'll conk out at the right place at the right time.และมั่นใจว่ามันจะทำให้เหยื่อ สลบไปในที่ๆรออยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -conk out-
Back to top