ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clear away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clear away, *clear away*,

-clear away- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May I clear away the dishes, my lady?ข้าเก็บสำรับนะ องค์หญิง

-clear away- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation

-clear away- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼き払う[やきはらう, yakiharau] (v5u,vt) to clear away by burning; to reduce to ashes

-clear away- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe FR: essuyer ; épousseter
ย้ายออกไป[v. exp.] (yāi øk pai) EN: clear away ; clear up ; remove from FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clear away-
Back to top