ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-church council-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น church council, *church council*,

-church council- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchenvorstand {m}parochial church council

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -church council-
Back to top