ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cast away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cast away, *cast away*,

-cast away- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together,เวลาที่จะทิ้งก้อนหิน และ เวลาที่จะเอาหินมารวมกัน
Maleficent thought of how Stefan cast away his ring, he who had so little in the world, so that their hands might touch again, and her heart was moved.คิด maleficent ของวิธีการ สเตฟานทิ้งแหวนของเขา เขาเป็นคนที่มีเล็ก ๆ น้อย ๆ ในโลก เพื่อให้มือของพวกเขา อาจสัมผัสอีกครั้ง
They're orphans, cast away from their mother stars during the chaotic birth of their native star systems.พวกเขากำลังเด็กกำพร้าโยน ออกไปจากดาวแม่ของพวกเขา ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายของ ระบบดาวพื้นเมืองของพวกเขา

-cast away- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cast away-
Back to top