ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-breathe out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น breathe out, *breathe out*,

-breathe out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need him to breathe out as I pull on the tube.ฉันต้องการให้เขาหายใจออก ตอนที่ถอดท่อ
Breathe in and, when you're ready, breathe out and slowly squeeze the trigger.หายใจเข้า และ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ หายใจออก แล้วค่อยๆ ลั่นไก
Before you bet, you look away and you breathe out very slowly, like you're trying to...ก่อนจะเดิมพัน คุณจะเบือนหน้า และหายใจออกช้าๆ
Now, I want you to breathe in through your nose and breathe out gently through your mouth.ตอนนี้ ผมต้องการให้คุณหายใจทางจมูกของคุณ และหายใจออกเบา ๆ ผ่านปากของคุณ

-breathe out- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new

-breathe out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸って吐く[すってはく, suttehaku] (exp,v5k) to breathe in and breathe out

-breathe out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out FR: expirer ; exhaler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -breathe out-
Back to top