ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-break into-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น break into, *break into*,

-break into- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a house that will break into pieces.นี่เป็นบ้านที่จะต้องแตกละเอียดเป็นชิ้นๆ
You know, I have to go upstairs and... take my calcium so my bones don't break into little pieces... my aspirin, so my heart doesn't clog up... my Metamucil, so I don't get colon cancer... and, of course, my estrogen to convince my body... that I'm still รู้ไหม ฉันต้องขึ้นข้างบนแล้ว ต้องกินแคลเซี่ยม กระดูกฉันจะได้ไม่เปราะ
And, perhaps, we'll even break into the sardines.และอย่างอื่นอีกมากมาย ที่ให้เราได้ทำกัน
And Bond don't ever break into my house again.อีกอย่างนะ บอนด์... อย่าบุกเข้ามาในบ้านฉันอีกเป็นครั้งที่สอง
He can give you the password. You can use that to break into the system.ให้คุณเข้าระบบ ทางออฟฟิศฉันจะบอกแอดเดรสให้
Not that anyone will easily break into that cabin. The thing's a bunker.ไม่ใช่ว่าเคบินนั่นจะมีคนเข้าไปได้ง่ายๆ มันยังกับหลุมหลบภัย
Well, if he had good reason for getting me kicked out, maybe he had a good reason to break into the Intersect, too.ถ้าเขามีเหตุผลในการไล่ผมไป... ก็คงมีเหตุผล ในการเจาะเข้าอินเตอร์เซ็คด้วย
I can't believe you have to break into your own house.ไม่อยากจะเชื่อ ว่านายงัดเข้าบ้านตัวเอง .
We're doing chromatography lab today, so find your partners and break into groups of four.วันนี้เราจะทำแล๊ป แยกสารประกอบ ให้หาเพื่อนแล้วก็ แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คน
I can't believe you want me to break into this guy's car.ไม่อยากเชื่อเลยว่ามึงจะให้กู งัดรถไอ้หมอนี่
I mean,mercenaries break into the nsa lab, and it's the only thing they take?ฉันหมายถึง มีทหารรับจ้างเข้ามาในแล็ปของ NSA และมันเป็นของอย่างเดียว ที่พวกเขาเอามา?
You want us to break into a government-controlled crime scene?คุณต้องการให้เราแอบเข้าไปใน พื้นที่อาชญากรรมที่คุมโดยรัฐบาล?

-break into- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破颜[pò yán, ㄆㄛˋ ㄧㄢˊ, 破颜 / 破顏] break into a smile; to open (of flowers)

-break into- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き割る[たたきわる, tatakiwaru] (v5r,vt) to smash; to break into pieces
打っ欠く[ぶっかく, bukkaku] (v5k,vt) to break into pieces; to chip off
粉々になる;粉粉になる[こなごなになる, konagonaninaru] (exp,v5r) to break into fragments; to go to pieces
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)
若気る[にやける, niyakeru] (v1,vi) (1) to be effeminate; to be a fop; (2) to break into a smile; to grin
荒らし回る[あらしまわる, arashimawaru] (v5r) to break into (houses here and there); to rampage
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease
討ち入る[うちいる, uchiiru] (v5r,vi) to break into (a house to kill the master); to raid
駆け出す;駆出す;駈け出す;駈出す[かけだす, kakedasu] (v5s,vi) to run off; to break into a run; to start running

-break into- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกรุกบ้าน[v. exp.] (bukruk bān) EN: break into a house FR: s'introduire dans une habitation
เจาะตลาด[v. exp.] (jǿ talāt) EN: break into a market FR: percer un marché
เจาะตลาดจีน[v. exp.] (jǿ talāt Jī) EN: break into the Chinese market FR: percer le marché chinois
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
แหลกละเอียด[v. exp.] (laēk la-īet) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
ร้องไห้[v.] (rønghai) EN: cry ; weep ; break into tears FR: pleurer ; larmoyer ; chouiner (fam.) ; fondre en larmes ; chialer (fam.)
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: pulverize ; crush ; break into small parts FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -break into-
Back to top