ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be to the point-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be to the point, *be to the point*,

-be to the point- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าแง่[v.] (khao-ngaē) EN: hit the nail on the head ; be to the point FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be to the point-
Back to top