ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be suitable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be suitable, *be suitable*,

-be suitable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've tried whatever I could in order to be suitable for youฉันจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้คู่ควรกับคุณ

-be suitable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
สมเกียรติ[v.] (somkīet) EN: be suitable for one's rank FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be suitable-
Back to top