ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be shocked by news-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be shocked by news, *be shocked by news*,