ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be set-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be set, *be set*,

-be set- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放鳥[ほうちょう, houchou] (n,vs) setting free a bird; bird to be set free
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P)

-be set- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be set-
Back to top