ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be penniless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be penniless, *be penniless*,

-be penniless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be penniless-
Back to top