ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be obstinate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be obstinate, *be obstinate*,

-be obstinate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate

-be obstinate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong FR:
ขัดแข็ง[v.] (khatkhaeng) EN: be obstinate FR:
กระด้างกระเดื่อง[v.] (kradāngkrad) EN: disobey ; be obstinate FR: désobéir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be obstinate-
Back to top