ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be lavish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be lavish, *be lavish*,

-be lavish- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwenderisch; üppig {adj} | mit etw. verschwenderisch sein; mit etw. verschwenderisch umgehenlavish | to be lavish in/with sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be lavish-
Back to top