ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be keen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be keen, *be keen*,

-be keen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปรด[v.] (prōt) EN: like ; favour ; favor (Am.) ; be fond of ; be keen on FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore ; like FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir ; aimer d'amour
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be keen-
Back to top