ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be in attendance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be in attendance, *be in attendance*,

-be in attendance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be in attendance-
Back to top