ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be high-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be high, *be high*,

-be high- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขิน[v.] (khoēn) EN: become shallow ; be high and dry FR:
สูง[v.] (sūng) EN: be high ; be tall FR: mesurer ... (de haut) ; être haut de

-be high- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschaltquote {f} | eine hohe Einschaltquote habenpopularity rating; rating | to be high in the ratings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be high-
Back to top